Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Groeiconfetti – B2B

Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Zaaizaad- en Plantgoedhandel, zoals opgesteld door de sectie Tuinbouw van Plantum, NL.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Artikel 3 – Offertes en prijzen
Artikel 4 – Oogst-, bewerkings-, en leveringsvoorbehoud
Artikel 5 – Bestelling en levering
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Opschorting
Artikel 9 – Incassokosten
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Gebruik en garantie
Artikel 12 – Gebreken en klachtentermijn
Artikel 13 – Informatievoorziening
Artikel 14 – Overmacht
|Artikel 15 – Geschillenbeslechting
Artikel 16 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbieding en iedere overeenkomst tussen Groeiconfetti (hierna te noemen de verkoper) en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Op aanbiedingen en overeenkomsten tussen Groeiconfetti en haar afnemers zijn naast de onderhavige voorwaarden ook de aanvullende verkoopsvoorwaarden retailbedrijven en de standaardvoorwaarden voor het in wederverkoop geven van groente- en of bloemzaden van de NAK-tuinbouw van toepassing voor zover daarin van de onderhavige voorwaarden en condities wordt afgeweken.
3. Op alle overeenkomsten met en of aanbiedingen tot verkoop gericht tot het buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation Rules and Usage for the Trade in Seeds for Sowing van toepassing.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Naam : Groeiconfetti
Vestigingsadres : Prinsenstraat 17, 7121 AE Aalten
E-mailadres : info@groeiconfetti.nl
Telefoon : 06–21361294
KvK-nummer : 09219895

Groeiconfetti is een geregistreerd handelsmerk van Groen Maakt Blij.

Artikel 3 – Offertes en prijzen
1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden herroepen tot 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding, tenzij er al gestart is met een eventuele personalisering van de bestelling en/of als de bestelling al onderweg is naar de koper. De in de offerte vermelde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting, transport en emballage.
2. De verkoper houdt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.

Artikel 4 – Oogst-, bewerkings-, en leveringsvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder de gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op de oogst- of bewerkingsvoorbehoud is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij - indien mogelijk - naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.
3. Niet aan de schuld van de verkoper te wijten is: in het algemeen iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Te denken valt hierbij aan schade door overmacht zoals brand-, water-, vorst- en stormschade, storingen in levering van energie, defecten in machinerieën en bedrijfsbezetting. Zie het artikel ‘overmacht’.

Artikel 5 – Bestelling en levering
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, is de verkoper vrij de naaste hogere hoeveelheid te leveren.
2. De verkoper zal zich bij de levering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door de verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
4. Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken gedeeltelijk worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. De op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.
6. De levering geschiedt, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, af pand (EXW) van de verkoper. Indien tussen koper en verkoper geen afspraken zijn gemaakt over de verzending, is de verkoper gerechtigd te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt. Verzending geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
7. De verkoper verplicht zich tot levering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper verkoper
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overkomst na te komen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de verkoper in één van zijn verplichtingen jegens de koper.
2. Door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Ingeval van doorverkoop is de verkoper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3. Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te doen gelden.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient door de verkoper te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
4. Verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen.
5. Betaling dient te geschieden in de valuta, als op de factuur aangegeven. Verkoper heeft het recht koersverschillen door te berekenen aan de koper.
6. Koper is niet bevoegd op het door hem verschuldigde factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, of de betaling van de prijs anderszins te compenseren of op te schorten.

Artikel 8 – Opschorting
1. Indien de koper in gebreke is met de juiste of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, zijn de verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de koper, hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd, volledig heeft voldaan. De verkoper kan van de koper volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de koper.
2. Verkoper is gerechtigd alvorens de overeenkomst na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de koper te verlangen, indien aannemelijk is dat de koper zijn verplichtingen niet juist en of tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 9 – Incassokosten
Als de koper in gebreke blijft of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechter alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.
2. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken.
3. Indien verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 11 – Gebruik en garantie
1. Al onze leveringen worden geacht bestemd te zijn voor de amateur-markt.
2. Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.
3. Opkomst van de bloemen is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen en/of de klimaatomstandigheden bij de koper. Er mag vanuit worden gegaan dat de zaden tot bloei komen mits a. De confetti op een droge, koele plek wordt bewaard. b. De confetti binnen 1 jaar na ontvangst in de aarde geplant/uitgestrooid wordt. c. Het niet te koud en/of te warm is wanneer de confetti buiten wordt geplant/uitgestrooid (beste periode is maart t/m augustus). d. De plek waar de confetti wordt geplant/uitgestrooid zonnig is en niet te dicht begroeid met andere planten. e. De geplante/uitgestrooide confetti voortdurend vochtig wordt gehouden tot het moment van bloei.
4. Elke eventuele garantie van de zijde van de koper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.

Artikel 12 – Gebreken en klachtentermijn
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.
4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven, dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen, en vervallen zijn rechten.

Artikel 13 – Informatievoorziening
Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijving, aanbevelingen en illustraties op websites, in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk, maar uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en garantieaanduiding. De verkoper aanvaardt in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

Artikel 14 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil beslecht worden door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 15 gekozen recht dwingend rechtelijk een ander rechter bevoegd verklaren.
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een andere oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan een burgerlijke rechter voorleggen.
3. Verkoper blijft ten alle tijden bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van de verkoper van toepassing.
2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (Weens verdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn aangepast en opgesteld door Groeiconfetti op 18 april 2023.

 

 

 

 

 

© 2018 - 2024 Groeiconfetti | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel